Regulamin

Regulamin

CENTRUM WYPOCZYNKOWE WIEŻYCA

• Pomieszczenia mieszkalne w ośrodku wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej "Gośćmi".

• Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia. Jeżeli Gość najmując pokój/domek nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.

• Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 15:00, naliczona zostaje opłata za pół doby. Nieopuszczenie pokoju do godziny 15:00 powoduje naliczenie opłaty za całą dobę.

• Przy każdorazowym opuszczeniu ośrodka klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji .

• Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.

• Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.

• Ośrodek może odmówić przyjęcia lub odmówić dalszego świadczenia usług , dla Gościa który  podczas  pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników ośrodka lub innych osób. Gość jest zobowiazany niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.

  • Na terenie całego ośrodka panuje całkowity zakaz parkowania samochodów w miejscach do tego nie wyznaczonych, w szczególności dotyczy to terenów zielonych przy domkach. Nie zastosowanie się do powyższego zakazu może skutkować nałożeniem kary w wysokości 100.00 zł od każdego pojazdu.
    Ośrodek posiada wyznaczony parking niestrzeżony.

• Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Zgłaszanie usterek oraz reklamacji recepcja przyjmuje do 2 h od zameldowania.

• Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

• W ośrodku obowiązuje cisza w godzinach od 23:00 do 6:00 i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w pokoju i w innych pomieszczeniach ośrodka.       W pokojach na balkonach w pawilonie obowiazuje całkowity zakaz korzystania z grilla.

• Przed opuszczeniem pokoju lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.

• Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.

• W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu lub kierownictwa ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

• Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju/domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji ośrodek przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

• W przypadku rezygnacji poniżej 30 dni od daty przjazdu  lub nie pojawienia sie Gości , ośrodek nie zwraca wpłaconego zadatku. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu przy meldowaniu. W przypadku skrócenia i odwołania  pobytu, opłata za wynajm nie jest zwracana , zwrotowi podlega tylko koszt niewykorzystanych posiłków zgłoszonych na min. 1 dobę wcześniej. W przypadku odwałania rezerwacji z winy ośrodka, ośrodek zwraca zadatek w podwójnej wysokości.

• Bez wyraźnego życzenia Gości, obsługa ośrodka nie wchodzi do pokoju przez cały okres ich pobytu w ośrodku.

Przekazując niniejszy regulamin do wiadomości Szanownych Gości, życzymy miłego pobytu

w Centrum Wypoczynkowym Wieżyca

Rezerwacja (58) 684-38-26, 600-370-002